ANTRENMAN DÖNEMLEMESINDE

(PERYOTLAMASINDA) GEÇİŞ

DÖNEMİNİN NİTELİĞİ

 

Tanju BAGIRGAN

 

Antrenman dönemlerinde hazırlık, yarışma dönemleri çeşitli yazarlarca geniş biçimde betimlenmiş. ve özellikleri açıklanmıştır. (Matweyew 1972, Harre 1976, Letzeller 1878, Bağırgan 1990 vd) Buna karşın geçiş. Döneminin önemi ve niteliği göreceli olarak diğer dönemlere göre göz ardı edilmektedir. Bu açıdan bu yazıda geçiş dönemine ilişkin genel bir yaklaşım amaçlanmıştır.

 

GEÇİŞ DÖNEMİ

 

Geçiş, dönemi tam yıllık bir antrenman süreci içerisinde göreceli olarak bağımsız ve nitelik yönünden de bağlayıcı bir dönemdir. Diğer bir değişle bir dönemden diğer döneme geçişte gerekli ara dönemdir. Hazırlık ve yarışma döneminde amaç olan doğrudan verim artısına bu dönemde katkıda bulunulmamasına karşın antrenman süreci içerisinde

ve antrenman planlanmasında önemli bir işlev taşır. Bu işlev;

  1. Dinlenme (gevşeme),

b) Verim azalmasının önlenmesi biçimindedir (Matweyew 1972, 224, Letzeller 1978,72).

Yarışma dönemi içerisinde bireysel verim yedekleri azalır. Bu azalma özellikle de yarışma dönemindeki yüksek yoğunluktan dolayı genel yorgunluğun artması ile yıpranmalar biçiminde gözükür. Bu yorgunluk öncelikle ruhsal düzeyde ortaya çıkar. Bu açıdan etkin (aktif) bir dinlenme aracılığı ile antrenman ve yarışmalar sonucu ortaya çıkan yorgunluğun birikmesinin ve verim düzeyini olumsuz etkimesinin önlenmesi sağlanır. Diğer bir değişle de geçiş döneminin ödevlerinden birisi de yorgunluğun biri-kimi sonucunda ortaya çıkabilecek aşırı antrenman (sürantrenman) durumunu önlemektir (Letzeller 1978, 72, Matweyew 1982, 238). Bu bağlamada da öncelikle yorgunluğu ortaya çıkarmada ana etken olan yüklenmelerin ve yarışma yoğunluklarının ve sıklıklarının düzenlenmesi gerekmektedir. Bu açıdan da geçiş döneminde yarışmalara katılınmamalıdır. Diğer bir değişle geçiş dönemi yarışmaları içermez.

Geçiş dönemi antrenman süreci içerisinde sadece etkin dinlenme için verilen bir ara olarak değerlendirilmemelidir. Geçiş, dönemi fiziksel ve ruhsal yenilenmenin yanında belirli bir antrenman durumunun korunması için gerekli koşulları da yaratmak zorundadır. Bu açıdan verimin korunmasının sürekliliğini sağlayarak bir önceki geçil dönemden (makro dönemden) diğer geçil döneme geçisin koşulları istendik bir biçimde yaratılmalıdır. Bu istendik koşullar, antrenman durumunun olanaklı yüksek düzeyde tutulmasını sağlayacak bir biçimde oluşturulmalı ve düzenlenmelidir. Burada belirtilmesi gerekli olan bir noktada verim düzeyinin tutulması ile verim düzeyinin maksimal olarak tutulması olarak anlaşılmaması gerekliliğidir. Verim düzeyinin bu dönemde maksimal olarak tutulması istendik değildir. Çünkü süresel olarak sporsal form düzeyinin düşürülmesi yeni form düzeyi için temel koşulları yaratır. Bu

yeni form düzeyine ise verim düzeyinin düşme sürecinde eski verim düzeyinin temellerinin kaybolmasının önlenmesi ile ulaşılır. Bu koşulların sağlanması ile yeni geçil döneme geçen geçil dönemden daha yüksek bir başlangıç verim düzeyi ile başlama olanaklı kılınır. Bu bağlamda geçiş. Dönemini;

Sporcuların dinlenmesini olanaklı kılan, bir dönemden diğer bir döneme geçişte istendik bir biçimde sporsal formun düşürülmesi ile verim düzeyindeki düşüşün değiştirilip yönlendirilmesi, böylece de yeni geçil dönem için olanaklı düzeyde yüksek bir başlangıç verim düzeyi sağlamayı amaçlayan dönem olarak tanımlayabiliriz.

Geçiş döneminde kullanılan antrenman alıştırmaları genel bedensel hazırlığı olanaklı kılan ve geniş bir biçimde kullanımı ile etkin bir dinlenme aracı işlevi gören genel geliştirici alıştırmalardır. Bu alıştırmalar sadece tek yönlü bir gelişim amacı olarak kullanılmamalıdır. Özellikle de bu alıştırmalar yapılan eylem ve spor biçiminin yapısının dışındaki değişik alıştırma ve spor biçimlerinden alıştırmalar olarak toparlanma sürecini çabuklaştıracak biçimde seçilmelidir. Bu seçim sporcunun isteğine bağlı olarak seçilmelidir. Örneğin 100 ve 200 m. Olimpiyat birincilerinden Borzov geçiş dönemlerini voleybol oynayarak geçirmiştir. Çoğu takım sporları oyuncuları geçiş dönemlerini atletizm, yüzme vb. sporlarla geçirmektedir. Böylece yabancı bir spor dalı ile bir yandan gerekli dinlenme koşulları yaratılırken diğer yandan da kapsam ve yoğunluğun belirli bir düzeyde tutulması ile aşırı bir verim kaybı önlenir.

Geçiş döneminde kullanılan yüklenmelerde ayni biçimde uygulanan yüklenmelerden kaçınılmalıdır. Özellikle de alıştırmalar çok yönlü ve çeşitli olarak seçilmeli ve koşullar ise olanaklı ölçüde çeşitlenmelidir. Örneğin ormanda, dağda, antrenmanların uygulanması vb. gibi. Böylece de çok gerekli olan ruhsal toparlanma için koşullar yaratılır. Sporcuya bu dönemde zorlamalardan kaçınılmalıdır. Çoğu zaman istediği biçimde antrenman içeriklerini ve yüklenme

düzeyini seçme ve düzenleme olanağı verilmelidir. Böylece de antrenmanlardan zevk alma düzeyi arttırılarak yeni dönem için güdülenme olasılıkları yaratılır.

Geçiş. Döneminde sadece genel geliştirici alıştırmaların kullanılması her koşul için geçerli değildir. Örneğin ana yarışmadan sonraki dönemde gittikçe kapsamı azalan ve geçiş. Döneminde de yerlerini genel geliştirici alıştırmalara bırakan özel alıştırmaları bu dönemde antrenman durumunun ve tekniksel eksiklerin giderilmesinde kullanılabilir. Antrenman uygulamasında çoğu sporcuların ana yarışmadan sonra teknik eksiklerin giderilmesi ya da teknik çalışmaya istekli ve hazır olduğu gözlenmiştir. Bu açıdan geçiş döneminde özel alıştırmaların özel antrenman durumunu ve teknik düzeyi geliştirmek için kullanılması mantıklı bir yaklaşımdır. Buna karsın göz ardı edilmemesi gerekli bir nokta ise yapılan yüklenmelerdeki kapsam ve yoğunluğun sporcunun etkin dinlenme koşullarını bozmayacak bir biçimde düzenlenmesidir. Bu açıdan da Letzelter bir yaklaşım olarak özel alıştırmaların bu dönemde % 15-20’yi geçmemesi gerekli olduğu belirtmektedir (Letzelter 1978, 72).

Geçiş dönemi sürecinin en uygun bir biçmede oluşturulması için Matvejew yaptığı araştırmada değişik olasılıkları denemiştir

(Matvejew 1972,189). Bu araştırmada denenen olasılıklar;

1. Geçiş döneminin etkin olarak oluşturulması. Bu yapılanmada öncelikle genel geliştirici alıştırmalar daha sonra da

daha özel alıştırmalar kullanılmıştır.

2. Hazırlık dönemine doğrudan geçiş ile etkin dinlenme (aktif dinlenme) ile hazırlık dönemine başlama

3. Tam dinlenme (6-8) hafta biçimindedir.

Matvejew 1’nci biçimlenmeyi çeşitli araştırmalara da dayanarak en uygun bir biçimleme olarak değerlendirmektedir. İkinci biçim ise diğer birinci biçim düşünüldüğünde birinci biçimin etkin dinlenmeden sonraki hazırlık döneminin başlangıç biçimini oluşturur. Üçüncü biçim ise çok uzun sürmüyor ise genel olarak amacına uygundur. Bu açıdan da geçiş döneminin biçimlenmesi bireye özgü olarak düşünülmelidir. Buna karşın geçiş döneminin bir açıdan dinlenmeyi

diğer açıdan belirli bir antrenman durumunu garanti etmesi gerekliliğinden dolayı etkin dinlenme biçiminde düzenlemenin daha etkili olacağı söylenebilir (Matvejew 1972,189,Martin 1980,48)

Geçiş döneminde yapılan dinlenmece genel olarak edilgin (pasif) dinlenme biçiminde uygulanmamalıdır. Edilgin dinlenme sporcunun verim düzeyinde düşmelere yol açar ve bu dinlenme biçimi ile tüm yıllık aşamalı artan yüklenme ilkesi göz ardı edilmiş olur. Ayrıca edilgin dinlenme ile sporcunun yaşaması gerekli olan sporsal yasam biçimi istendik olmayan bir biçimde değiştirilir. Buna karşın etkin bir dinlenme ile bütün bir yılın yıpratıcı etkisi azaltılır ve yeni hazırlık dönemi için yüklenebilirdir koşulları yaratılır. Bu düşüncelerden edilgin dinlenmenin geçiş. Döneminde hiç uygulanmaması vargısı çıkarılmamalıdır. Örneğin yarışma döneminin istenilen düzeyde başarılı geç koşullarda belli bir süre edilgin dinlenme etkin bir dinlenmeden daha fazla yararlı olabilir. Diğer bir değişle böylece sporcunun ruhsal gerilimlerini gidererek yeniden kendine güven ve güdüleme (motivasyon) için sporu özleme koşulları yaratılarak yararlı bir biçimde kullanılabilir. Bu bağlamda da ruhsal toparlanma ve sporsal güdülemeyi sağlamak amacı ile edilgin dinlenme geçiş döneminde kullanılabilir.

Edilgin dinlenme biçimi ile yapılması göz ardı edilmiş, ya da ertelenmiş. Bireysel isteklerin, örneğin evli olanlar için eş ile birlikte bir dinlence yapılması akademik çalışma gezi ziyaretler vb. giderilmesine çalışılır.

Bu düşüncelerden yola çıkılarak geçiş dönemi etkin ve edilgin dinlenmenin bütünleşik olarak birlikte kullanımı ile de düzenlenebilir. Buna karsın bu düzenlemede etkin dinlenmenin sağladığı olanaklar dolayı ağırlıklı olarak etkin dinlenme

kullanılması gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Bu açıdan bütünleşik olarak etkin ve edilgin dinlenmenin birlikte kullanılarak düzenlendiği geçiş dönemleri süresinin % 80 etkin %20’si edilgin dinlenme kapsamalıdır. (Bakiniz çizelge 1).

Genel olarak geçiş döneminin özellikleri incelenecek olursa;

-Aşamalı olarak azalan özel antrenman yüklenmeleri. Özellikle de dala özgü antrenman yüklenmesi düşürülür ve bu dönemde yarışmalara katılınmaz.

-Genel geliştirici ve yapılan spor dalı dışındaki antrenman alıştırmaları düşük yoğunlukta az ya da arka düzeydeki sürelerde uygulanır. Bunun anlamı ise sporcunun isteğine bağlı olarak etkin dinlenmeyi olanaklı kılacak antrenman alıştırmaları ve sporsal oyunlar vb. seçilmesi gerekliliğidir.

-Toparlanma sürecini çabuklaştıran, sauna, masaj ve özel banyolar vb. olanaklar daha fazla olarak kullanılır.

Geçiş dönemi her zaman kullanılmayabilir. Örneğin sporcunun sakatlanması ya da yarışma döneminin istendik bir biçimde bitirilmemesi durumlarında geçiş, dönemi genel olarak gereksizdir. Böyle durumlarda hazırlık dönemi doğrudan yarışma döneminden geçiş ile düşük ve orta yoğunlukta orta düzeyde bir kapsamda genel geliştirici alıştırmalar

ile başlayarak gerçekleştirilir.

Geçiş dönemi yıl boyunca genel olarak 2-3 ortanca çevrim (mezosiklus) süresinden fazla değildir. Minik çevrim (mikrosiklus) olarak da geçiş, dönemi 3-6 minil çevrim (ya da hafta) sürer (Harre 1978, 190, Letzelter 1978, 122, matwejew 1972, 189). Bu bağlamda da antrenman süreci içerisinde geçiş dönemi diğer dönemlere göre süresel olarak daha kısadır.

Geçiş, dönemi ortanca çevrimler toparlanma tutma, toparlanma hazırlık çevrimleri biçiminde oluşturulur. Geçiş dönemindeki minik çevrimlerinin yapısı ise kesin olarak belirgin değildir. Bu düşünce antrenman birimlerinin yapısı içinde geçerlidir. Örneğin bir minik çevrim çok yönlü bir gezi biçiminde düzenlenebilir. Sadece minik dönemlerin ve antrenman birimlerinin etkin bir dinlenmeyi olanaklı kılacak bir biçimde yapılaştırılmasının gereğinden söz edilebilir. Burada üzerinde durulması gerekli olan bir nokta da bir önceki dönemdeki yüklenme ve yarışma yoğunluğunun geçiş döneminin süresini ve niteliğini belirttiğidir. Örneğin, yansıma dönemindeki yüklenme ne kadar yüksekse geçiş dönemi ise o düzeyde uzundur.

Antrenman süreci içerisindeki diğer evreler gibi geçiş dönemin de kesin olarak sınırlanamaz. İşlevsel olarak toparlanma ve uyum olanaklarının artması ile birlikte aşamalı olarak bir sonraki döneme örneğin bir sonraki hazırlık dönemine geçiş yapılır.

Geçiş dönemi sadece yarışma dönemini izleyen bir dönem değildir. Geçiş dönemi yarışma döneminde, yetersiz antrenman koşullarında ya da yüksek antrenman yüklenmesi koşullarında uygulanır. Bu durumda kısa süreli bir toparlanma ortanca çevrimi ya da minik çevrimi olarak da geçiş dönemi biçimlendirilir. Genel olarak da bu çevrimler ara çevrim olarak değerlendirilir. Kısa çevrimler ile toparlanma ve yüksek yüklenme yoğunluğuna ulaşmak için koşullar yaratılır. Yarışma döneminde bilinçli olarak antrenmana ara verme ya da etkin dinlenme ile yüklenme düzeyi azaltılır. Yüklenmenin azaltılması ile de antrenman durumunun gelişimi çabuklaştırılır. Bu ara dönemlerde ortaya çıkan antrenman gelişim düzeyindeki artış durumunu antrenman bilimcileri.Uyum sıçraması” olarak değerlendirmektedir.

‘Matwejew 1972,190, Letzelter 1978,72, Martin 1980, 52). Bu durum Sovyet Bilim adamlarından Woronin tarafından laboratuar koşullarında gösterilmiştir. (Woronin 1935, alıntı Matwejew 1972, 190) Bak sekil 1.

 

Bu çalışmada denekler aşamalı artan bir yüklenme ile 14 gün çalıştırılmış ve bu dönem sonunda 9 günlük bir ara verilmiştir. Antrenmana yeniden başladıktan sonra ilk 3 günde düşüş gözlenirken daha sonraki günlerde yüksek bir dayanıklılık düzeyi saptanmıştır. Bu durum geçiş döneminin çok yönlü olarak uyum olanaklarının artırılmasında önemli bir işlev taşıdığını göstermektedir.

Geçiş döneminin ara dönemler olarak kullanıldığı başka bir örnek olarak; hazırlık döneminde yeterli düzeyde sporcunun antrenman yapamadığı, yetersiz sayıda yarışmalara katıldığı ya da yetersiz olarak yüksek yüklenmelerin uygulandığı durumlar gösterilebilir.

Bu koşullarda genel olarak çift uçlu genel çevrim (makrosiklus) (çift uçlu dönemleme) kullanılmalıdır. Bu dönemde de 1 yarışma döneminden sonra 1 ara dönem daha sonra 2’ncl hazırlık, onun arkasına 2’nci yarışma ve normal geçiş dönemi kullanılmalıdır. (Bak Bağırgan 1994). Bu ara dönem 7-10 günlük bir dönem olarak 1 yarışma dönemi 2’nci hazırlığa bağlayan bir dönemdir. Bu biçimde dönemleme çabuk kuvvet sporları için uygundur.

Geçiş, dönemi tartışılan düşüncelerin ışığında olanaklı ölçüde fiziksel, ruhsal ve teknik-taktik koşulları oluşturmalı ve yeni yüklenme düzeyleri için antrenman durumunun niteliği geliştirmek amaçlı bir biçimde düzenlenmelidir. Diğer bir açıdan verim artışı sadece antrenman boyutu açısından yüklenme ve yoğunluk ilişkisinin bireysel koşullar göz önüne alındığı durumlarda gerçekleştirilir. Bu yargıdan yola çıkılarak geçiş döneminin bireysel olarak verim amaçlarının gerçekçi olarak bir sonraki hazırlık ve yarışma döneminde gerçekleştirilmesini sağlamak için gerekli koşulları yaratmayı amaçlayan bir biçimde kullanılması gerekliliği söylenebilir. Diğer bir değişle; kim başarı kazanmak isterse başarı için gerekli olanları gerçekçi bir biçimde planlamalı ve zihinsel olarak da önceden hazırlanmalıdır.

Bu bağlamda da geçiş döneminin biçimlenmesi üzerine uygulamaya yönelik kolaylaştırıcı bir öğe olarak üst düzey sporcular için yöntemsel bir düzenleme aşağıda verilmiştir (Lupa P,Schmid 1985, 246’dan esinlenerek uyarlanmıştır).

Geçiş dönemi biçimlenmesi, süre amaç, planlama ve uygulama aşamalarından oluşur.

 

1.SÜRE: Eylül ortası-Ekim ortası (yaz sporları için)

Haziran-Temmuz (Kış sporları için)

 

2. ANA AMAÇ: Bedensel, ruhsal ve zihinsel işlevlerin bir sonraki dönemde başarılı bir biçimde gerçekleştirilmesi için antrenman ve yarışma yüklenmelerinin en uygun biçimde düzenlenmesidir.

 

3. ALT AMAÇLAR:

 

3.1   Bireysel, Mesleksel ve Sporsal Koşullar

      *   Verimi destekleyici bireysel, aile ve çevre uyumunu sağlama.

      *   Meslek ya da eğitim gereksinmeleri ile sporsal gereksinimleri bir arada değerlendirebilme.

      *   Antrenman ve yarışma koşullarını istenilen düzeyde kullanabilmek için bireysel ve çalışma koşulu ortamını iyi bir biçimde düzenleme

3.2 Sağlık ve Yüklenebilirlik.

*   Destek ve hareket aygıtındaki bütün işlev bozucu ağrı, sakatlık gibi koşulları ortadan kaldırma.

*   Diş, boğaz ve göğüs genel bir yoklamadan geçirilmelidir.

*   Organlara bağlı işlev bozuklukları giderilmeli.

*   Sinir sisteminin dinlendirilmesi.

*   Kassal verim yeteneğini belli bir düzeyde tutma.

*   İdeal ağırlık düzeyinin sağlanması (zayıflama ya da kilo alma).

4. Genel Amaçları Alt Amaçlar Aracılığı ile Gerçekleştirme için Kullanılan Koşul ve Antremin Biçimleri

 

4.1 Sağlık ve Yenileme / Etkin (Aktif) Edilgin (Pasif)

*   Sporsal yüklenebilirlik düzeyinin uzman hekimlerce saptanması.

4.2. Klip,Federasyon ve Antrenman koşulları

*   Antrenör, kulüp yöneticisi ve federasyon ile ilişkili olarak olanaklı yüksek antremin koşullarını yaratmak.

4.3. Dinlence, Aktif,Pasif Yenilenme

*   Etkin dinlence.

*   Etkin/ edilgin yenilenme.

 

4.4. Dengeleyici Yüklenmeler (Özel olmayan)

*   Bisiklet

*   Dağda gezi.

*   Yüzme.

*   Basketbol,voleybol.

*   Kürek vb.

Bu yüklenmeler spordaki dışında seçilmelidir.

4.5. Dala özgü Yüklenmeler

*   Yavaş koşu jog).

*   Yavaş devam koşusu.

*   Teknik çalışma.

*   Küçük maçlar vb.

4.6. Kas-Eklem ve Bağların Kuvvetlendirilmesi

*   Genel kuşet çalışması ve özel kuşet çalışım için hazırlık.

*   Aletlice aletsiz özel alıştırmalar.

*   Hareketlilik çalışmaları.

4.7. Psikolojik Düzenleme Teknikleri

*   Yoga

*   Orojenik antrenman

*   Meditasyon alıştırmaları

*   Karar verme antrenmanı

5. Ana Amacın Açıkça Belirlenmesi

Ana amaçla özdeşleşme ve basarili bir spor eğitimi için gerekli bireysel yönlendirmelerin yapılması.

6. Ansal Koşulların Belirlenmesi

Aile, özel, mesleksel, bedensel, sağlık ve sporsal koşulların açıkça yazılı olarak belirlenmesi.

7. Gerekli Ödevlerin saptanması ve çerçeve planının Hazırlanması.

Geçiş dönemine özgü olarak durum saptanması ve çerçeve planı biçiminde gerçekleştirilmesi.

3 değişik durum burada örnek olarak islenecektir.

 

1 Örnek: Asil kirişi sorunları olan sporcular için olası düzenleme biçimleri.

*   Deneyimli bir spor ortopedistine görünme.

*   Spor ortopedisti terapi biçimini belirler. Dala özgü olarak terapinin fizyoterapistlerce yönlendirilmesi gerekir.

*   İlaç ve terapi yönünde destek olarak hareket biçimleri ve antrenman biçimler saptanmalıdır. Örneğin, yüzme, bisiklete binme vb. Ek olarak hareketlilik (streching) alıştırmaları uygulanır. Bu genel yüklenmelerden sonra dala özgü yüklenmeler yapılır.

*   Spor hekimleri ve spor fizyoterapistleri tarafından sporcuya sakatlıkları önleyici ve sakatlık olasılıklarını azaltıcı bir program hazırlanmalıdır. .

*   Dişlerdeki bozukluklar tedavi ettirilmelidir.

*   Mesleksel olarak antrenman yapmada kolaylık sağlayıcı koşulların yaratılması için görüşmeler ve düzenlemeler yapılmalıdır.

*   Antrenör ile antrenman koşulları ve antrenman arkadaşları üzerine konuşulmalıdır.

 

2. Örnek: Bu örnekteki sporcunun sağlık sorunu yoktur.Amaç olarak da öncelikli olarak ruhsal dinlenme ve verim düzeyini belli bir düzeyde tutma amaçlanmaktadır.

*   Olası düzenlenme biçimleri.

*   Yarışma döneminin sonunda 2-3 haftalık dinlenme etkin dinlence gerçekleştirilir.

*   Dinlenme için sakin ve gürültüsüz bir dinlenme yeri seçilmelidir.

*   Bu dinlenme yerinde sıcak banyo ve kuşet çalışma olanakları olmalıdır.

*   Eğer dinlenme yeri bu olanakları içeriyor ise dal dişi oyunlarında ya da hafif yüklenmeler biçiminde değerlendirilmelidir.

*   Geriye dönüşte ise antrenmanda daha özel bir program uygulanmalıdır. Örneğin orta mesafecilerin haftada 3-4 defa 10-15 km. lif 4-5 dakikadan geçilen devam koşu su yağmalan gibi. Takım sporcularının yoğun olarak haftada 3-4 defa teknik çalışmalar gibi. Böylece hazırlık dönemine geçiş. İçin uygun koşullar yaratılır.

 

3. Örnek: Bu örnekte kendine güveni olmayan ya da az olan ve ruhsal olarak tam bir dengelemeye sahip olmayan sporcular için verilmiştir.

*   Eksik olan güven duygusu ve ruhsal dengesizlik spor yapılan alanı tanıyan bir spor psikologu ile birlikte giderilmelidir.

*   Psikolog ile davranış. Teknikleri ve yöndenim amaçlı bir program hazırlanmalıdır.

*   2-3 haftalık bir dinlence örnek 2’deki gibi yapılmalıdır.

*   Dinlencede ek olarak ruhsal yönlendirme aracı olarak orojenik antrenmanın temel ilkeleri ve alıştırmaları öğrenilmeli ve denenmelidir.

*   Günlük yaşamının her koşulunda istedik davranış ve yönlendirme ilkelerine göre değerlendirmeler ve uygulamalar yapılmalıdır.

*   Yaklaşık 4 hatta kadar dala özgü hiçbir yüklenme yapılmamalıdır. Diğer spor dallarında aktif dinlenme yapılmalıdır.

*   Özel dala özgü yüklenmeler için uygun koşullar yaratılmalıdır.

*   Eylem ve basarı denetimi karsılaştırmalı olarak yapılmalıdır.

 

8. Uygulamanın Yönlendirilmesi.

Çerçeve planının gerçekleştirilmesi için uygun yöntem ve düzenleme biçimleri seçilmelidir.

 

9. Gereklilik-Yapabilirlik Düzeylerinin Karsılaştırılması

Koşulların etkisinin ana amaca uygun olup, olmadığı karsılaştırılır. Bundan sonra da program ve koşullar üzerinde düzeltme ve uyarlamalar yapılır.

 

Not: Kaynakça yer darlığından dolayı verilememiştir. Özür diler, gerektiğinde kaynaklar yazardan dergimiz aracılığı ile istenebilir.

 

 

Yayına Hazırlayan : Sertaç YILMAZ