ANTRENMAN METOTLARI

TERMINOLOJISI VE

BU METOTLARIN AYRILAN YONLERI

Dieter STEINHOFER                                        Çeviren : Mehmet KALE

 

PROBLEM

Teori ve uygulama arasında diyalog kurulmasına ihtiyaç olduğunu antrenman bilimi ile ilgili olan herkes bilmektedir. Sıkça meydana gelen iletişimsizlik sebebiyle halen ant­renman metotlarının yorumlanmasında sporcular, antrenörler ve spor bilim adamları ara­larında yanlış terminolojiye ve pek çok çelişkiye sahiptirler. Bu nedenle konulması gere­ken hedef; antrenman metotları ve bu metotların özellikleri olduğu kadar metodolojik antrenman prensiplerini tekrar oluşturma olmalıdır. Böylelikle hedeflenen antrenmanla elde edilen fiziksel kapasite düzeyleri bu prensiplere dayandırılabilecektir.

Antrenman bilimi literatüründe 4-5 temel metodu içeren tüm kondisyonlanma antren­manları çağdaş özel antrenman için artık uygun değildir ve farklılaşmış yeni bir yapı ge­rekmektedir. Her türlü fiziksel kapasite için gereken antrenman şu temel metotlarla çev­relenir:

• Devamlı ( continuous ) antrenman metotu

• Aralıklı ( interval ) antrenman metotu

• Tekrar ( repetition) antrenman metotu

• Müsabaka ya da kontrol antrenmanı metodu

Yakın olarak incelenmeksizin yukarıda söylenen dayanıklılık antrenmanları kuvvet, sürat ve hareketlilik vb. gelişimler içinde kullanılmıştır. Bu metotların uygulanabilirliği ka­bul edildiği sürece de böyle kalacaktır. Aynı zamanda sadece sisteme uymadıkları için gözden kaçırılan bazı antrenmanlar varken belli antrenman metotlarının etkisi de yanlış değerlendirilmiştir.

 

ANTRENMAN METOTLARI ve YÜKLENME

Metodolojik antrenmanın 'kesin' çerçevesi çoklu tespitler sonucunda oluşturulmuş­tur. Değerlendirme ve yorumlama yapmak için belirlenmiş hedef dereceler, antrenmanın kapsamı, organizasyonu, iç ve dış geribildirimleri periyotlari içerisindeki yerlerine yerleş­tirilir. Aynı zamanda antrenmanın istenilen etkisine ulaşmak için antrenmanın içeriğinde­ki aşağıdaki düzenlemelerle planlı prosedurler belirlenir ve yüklenmenin temeli oluşturulur:

"Yüklenmenin hacmi

“Yüklenmenin sıklığı

“Yüklenmenin şiddeti

"Yüklenmenin süresi

"Yüklenmenin yoğunluğu

Bu yüklenme bileşenleri uygulanacak antrenmanın hacminin, süresinin, şiddetinin ve toparlanmasının belirlenmesini sağlar (bak tablo l). Burada yüklenmenin sıklığı günlük, haftalık ve aylık periyotları göstermektedir ve büyük oranda sporcunun antrenman du­rumu ve hedeflediği performansa bağlıdır.

Devamlı antrenman metodu sınırlı yüklenme şiddetiyle kesintisiz yüksek hacimli yük­lenmeler olarak nitelendirilebilir. Yaygın ve yoğun aralıklı (interval) metotlar yüklenme ve toparlanma arasında ilk planlı değişime temel teşkil eder. Yüklenmeye göre yükler belir­lenir. Yüksek hacim ve orta şiddet yoğun aralıklı antrenmanı tasvir eder.

Yüklenme hacmine ve şiddetine yakın kesin sonucu belirleyen toparlanmanın uzun­luğudur. Aralıklı antrenman metodu tekrar antrenman metodunun aksine tamamlanmamış toparlanmadan oluşmaktadır. Yorgunluk meydana getirmek için aralar bilinçli olarak tam toparlanmayı engelleyecek şekilde ayarlanır.

Tekrar antrenman metodu yüklenme ve toparlanmaların ilk planlı değişimini oluştu­rur. Fakat buradaki amaç tekrarlar arasında tam yada tama yakın toparlanmayı sağla­maktır (mesela: kalp atımı < 100/dk, subjektif his, kontrollü sure). Burada kural; şiddet genellikle maksimalden submaksimale dönüşmesi ve hacminde sınırlı olmasıdır.

Müsabaka ve kontrol antrenmanı metotlarındaki ana hedef sporcunun performans durumunu değerlendirmektir. Bir kural olarak şiddet maksimaldir ve hacim branşa özel taleplere göre ayarlanır.

 

Kuvvet yüklenmesi

Sürat Yüklenmesi

Dayanıklılık Yüklenmesi

Yüklenme

Bir antrenmanda bir alıştırma birimindeki yük (kg)

Bir antrenmandaki tekrarların ve setlerin mesafesi (m)

Bir antrenmanda yapılan bir egzersizin tekrarlarının ve serilerinin mesafesi (m, km)

Hacmi

 

 

Alıştırmanın (sıçrama,

Alıştırmanın sıklığı

Süre (saat/hafta,

 

atma vb.) sıklığı (f)

(f)

antrenman /hafta)

 

(tekrar sayısı)

(tekrar sayısı)

 

Yükleme Şiddeti

Yüksek itiş kuvvetiyle egzersizin yapılması Yük (kg) Maksimal konsentrik kuvvetin yüzdesi Maksimal izometrik kuvvetin yüzdesi

Egzersizin en yüksek sürat değerinin yüzdesi Hareketin ho (m/sn) (maksimal, submaksimal, orta) Verili süredeki hareketin sıklığı (f)

Hareketin hızı (m/sn, km/s) Verili mesafedeki kalp atımı(KA/dk)

Belirlenmiş olan performansın yüzdesi Egzersiz sırasında gösterilen pertormans (watt) Enerji kaynağının tipi(maksimal)

Yüklenme Süresi

Bir alıştırmanın (serilerin) ilk başta belirlenmiş sıklığına bakılmaksızın süresi (sn, dk) (Dairesel antrenman)

Kat edilen mesafe için süre Hareket tekrar sayıları için süre

Kat edilen mesafenin süresi (sn, dk, s)

Yüklenme Yoğunluğu

Tekrarlar ve seriler arası

Mesafeler tekrarlar

Mesafeler tekrarlar ve seriler

 

toparlanma süreleri

arasındaki toparlanma

Süreleri

Yüklenme ve toparlanma süreleri arasındaki ilişki arasındaki ilişki (örn; 1-2,1-3)

arasındaki toparlanma süreleri Yüklenme ve toparlanma süreleri arasındaki ilişki (örn; 1-2,1-3)

Tablo 1. Yüklenme bileşenlerinin işlemsel temeli ( Martin'den uyarlama 1991,1993)

 

UYGULAMADAKI ANTRENMAN METOTLARI

Alman spor bilimi literatüründe sistemleştirme çabası olarak antrenman metotlarının ve bu metotların özelliklerinin ayrılmış olması kesinlikle fayda sağlamaktadır. Diğer taraf­tan ise antrenmanı somut olarak planlamayı ve kontrolü güçleştirmektedir. Aşağıdaki ör­neklerden bazıları bu durumu doğrulamaktadır.

Dayanıklılık Antrenmanı

Tavsiye edilen yüklenmenin kullanılması önkoşuluna dayanır. Devamlı antrenman metodunda tavsiye edilen yüklenmeler bu nedenle sporcunun geçmişte yaptığı yüklen­me antrenmanlarını açıklamalıdır. Örneğin; gerçek anlamda limitli yada %60-80 arasi neyi ifade eder? Yüklenme en iyi yarıış derecesine, maksimal hıza (m/sn), maksimal kalp atımına (KA/dk) yada maksimal güç (watt) performansına mı dayanmaktadır?

Yapılan tavsiye, antrenmanının hedefi ve uygulanabilirliğine göre bu önemli parametre­lerin tümü düzenlenir. Bunun yanı sıra laktat yada Conconi'nin pd değerleri de antren­man şiddetlerini belirlemede kullanılabilir. Kullanılmak için hangisi seçilirse seçilsin diğer ölçüleri de etkileyecek ve hepsi birlikte antrenmanın etkisini oluşturacaktır.

Aralıklı(Interval) Antrenman

Yüklenmelerin ölçüsüne karar vermedeki zorluk daha fazla aralıklı antrenman yap­maya itmektedir. Burada hangi şiddetler tavsiye edilir? Tavsiye edilen bu şiddetler tekli yüklenmede mi, çoklu yüklenmelerde mi uygulanır? Tam olmayan dinlenme nasıl yo­rumlanmalıdır? Dayanıklılık, kuvvette dayanıklılık ve süratte dayanıklılık gelişimi için ara­lıklı (interval) antrenmanda şiddete karar verirken farklar ne olmalıdır?

Yüklenme şiddetine karar verirken durum daha da zorlaşmaktadır. Tam olmayan din­lenmeye nasıl karar verilmelidir? Döngüsel aktivitelerde orta ve daha uzun tekli yüklen­me için 120-130/dk kalp atımı tavsiye edilmektedir. Bu kural yeni bir yüklenme öncesi kısa anaerobik yüklenmeler için geçerli, kuvvette dayanıklılık antrenmanı içinse asla geçerli değildir.

Tam ve tam olmayan toparlanma konusundaki tartışmalı durumlar kısmi olarakta ant­renman hedeflerinin açıkça ifade edilmemesine dayanmaktadır. Aralıklı antrenman tam olmayan toparlanmayla yorgunluk birikimi kazanmayı desteklediği taktirde bu antrenmanın hedefi dayanıklılık performansı kapasitesini geliştirmek için yorgunluk direncini artırmak gibi görünmektedir.

Bir çok bilim adamı (Martin, 1997; Letzelter, 1978; Weiweck, 1983; Letzelter, 1986; Martin ve ark., 1991) Scholich (1965) ve Harre (1968)'nin teorilerine dayanarak sürat, güç, sürat kuvveti ve patlayıcı kuvvet gelişimindeki rolde aralıklı antrenmana yer verir. Fakat uygulamada tekli yüklemeler arasındaki tam olmayan toparlanmalar metodu ola­rak açıklanan aralıklı antrenman metodu daha yakından bir bakışla tamdan ziyade ser­gilenen kapasitelerdeki toparlanmalar olarak açıklamaktadır. Letzelter (1978) 'yoğun in­terval metotları ÜI' de patlayıcı kuvveti geliştirmek için 3 - 50 dk toparlanmayı tavsiye et­mektedir. Buna tekrar (continuous) antrenman metodunun sınırlarında açıkça karşı ge­linmektedir.

Dayanıklılık gelişiminde aralıklı antrenman metodu ve devamlı antrenman metodu arasındaki sınır çizgisini belirlemek oldukça zordur. Bu fark aralıklı antrenmandaki yük­lenmenin süresine göre belirlenir. Birçok araştırma kısa aralıklı antrenmanı 15 sn-2 dk, orta aralıklı antrenmanı 2-8 dk ve uzun aralıklı antrenmanı da 8-15 dk olarak belirlemiş­tir. Bu belirlemede aralıklı antrenmandaki sergilenen efor ve toparlanma arasındaki sis­tematik değişimlere dayalı uyarının çeşidi göz ardı edilmiştir.

Tekrar (repetition) Antrenmanı

Uygulamada kullanılan yüklenme bileşenleri için literatürden çevrilen bilgilerdeki ana problemler tekrar antrenman metodunda ortaya çıkmaktadır. İlk olarak tam yada tama yakın toparlanmaya dayandığı farz edilen bu metot yorgunluk birikiminden kaçınma ya­da toparlanmayı mümkün olduğunca az geciktirme amacına sahiptir.

Bu amaç istenen yüksek yüklenmelerdeki (örneğin; sürati, patlayıcı kuvveti, reaktif kuvveti ve tekniği geliştirmek) antrenmanın olası hedeflerini başarma fırsatı verir. Yoğun yüklenmeler tam dinlenmelerden sonra sık sık tekrarlanabilir.

Toparlanma aralıklarının daha önceki yüklenmelere bağlı olması sebebiyle tam din­lenmenin süresi belli bir zaman dilimi ile çerçevelenemez. Birkaç saniyelik yüksek yoğun yüklenmeden sonraki tam dinlenme çok kısa (1-2 dk) olabilmekte 3 dk.lık maksimal yük­lenmedeyse çok daha uzun tam dinlenme süresi (15-30 dk) gerekmektedir. Toparlanma­daki dinlenme süresi hakkında verilecek bilgi bu yüzden uygulamada kullanışlı değildir.

Tekrar antrenman metodunda oluşan karışıklık submaksimal, maksimal verili şiddet derecelerinde (%90-100) daha fazladır. Yüksek şiddetler yapılan antrenmanın pek çok olgusu açısından kesinlikle duyarlı ve gereklidir ve de sadece yeterli toparlanma aralığıy­la tekrarlanabilmektedir.

Ayrıca tekrar antrenman metodu içerisinde daha yüksek hacimli daha düşük şiddet­li önemli yüklenmelerde yer almaktadır (hipertropi, koordinasyon). Örneğin tekrar sayısı fazla ve setler arası tam toparlanmalı hipertrofi antrenmanında yüklenme şiddetlerin de­recesi %50-80 arasındadır.

Özet İçerisinde:

Tekrar antrenman metodu prensiplerine dayalı olarak antrenmanlardaki tüm alıştır­malar değişen yüklenme ve tam toparlanmalarla yapılır. Bazen bu metoda dahil edilebi­len çok yüksek şiddetler belli amaçları olan bu metot için gerçekçi değildir ve uygulan­mamalıdır. Tekrar metodunda yoğun antrenman alıştırmaları yorgunluk birikiminin engel­lenmesindeki tam toparlanma aralıkları kadar kesin değildir.

DEĞİŞEN YAPISAL EĞİLİMLER

Geçen zamandaki spor bilimi literatürü yukarıdaki antrenman metotlarındaki gele­neksel fikir ayrılıklarını ve bu antrenman metotlarının özelliklerini sorgulamaktadır. We­ineck (1983)'in çalışmasında dayanıklılık, kuvvet ve sürat gelişimi için antrenman metot­lan üzerine farklı yaklaşım eğilimleri bulunmaktadır. Martin (1991)'de plan belirlemiştir:

"Bilinen uygulama olasılıklarına ve metodu inşa eden antrenman bileşenlerine daya­lı olarak tam antrenman metotlarının aralıksız, aralıklı, tekrarlı, müsabaka ve kontrol pren­siplerine ayıran antrenman kuramını basitleştirme çabaları kabul edilemez."

Kondisyonlanma yada koordinatif temele dayalı antrenman metotları düzenlemek için olası çözümler tavsiye edilmektedir. Tablo 2'de de görüldüğü gibi Grosser ve ark.(1986) benzer bir düzenleme sunmuştur.


 

DAYANIKLILIK

Dayanıklılık Metotları

-sürekli

-değişken

Aralıklı (interval) Metotlar

-yaygın

-yoğun

Tekrar (continuous) metodu

Müsabaka metodu

Kontrol metodu

KUVVET

Kassal gelişim metodu

Kaslar arası koordinasyon metodu

Piramit metot

Süratte kuvvet metodu

Kuvvette dayanıklılık metodu

SURAT

_

Tekrar metodu

Yoğun aralık (interval) metodu

TEKNİK

Ideomotor metot

TAKTİK

Hareket öğrenme metodu

Tablo2: Antrenman Metotları ( Grosser et al (1986)

Yukarıda ana hatları verilen yapısal değişiklik önerilerinin aşağıdaki sebeplerden do­layı ikna edici değildir:

-   Farklı metotlar için terminoloji aynı kapsam içerisinde sunulmalıdır. Metodolojik prensipler (örneğin; aralık metodu, tekrar metodu) somut metodolojik ölçümlerle (kuv­vette dayanıklılık metodu, süratte dayanıklılık metodu gibi) birbirine kaynaştırılır.

- Metotların düzenlemesi tartışılır konudur (örneğin: tekrar metodunun aralık meto­dunun altyapısı olması)

- Amaç her zaman doğru değildir (sürat gelişimi için yoğun aralık antrenmanının kul­lanılması gibi)

- Bazen terminoloji tanımlanmış metotlar için önemli ölçüde farklıdır ve bunun yanı ­sıra pratik uygulamaya sevk etmemektedir.

DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞ YAPISAL KAVRAM

Kuvvetin, süratte kuvvetin yada dayanıklılığın gelişimi gibi görevleri sebebiyle görünüyor ki antrenman metotları farklı amaçlara sahiptir. Bu yüzden tipik yüklenme bileşen­lerine dayalı metotların yeniden düzenlenmesi hemen hemen hiç akla yatkın değildir. Mesela, kuvvet antrenmanında tekrar metodu dayanıklılık antrenmanındakinden tama­mıyla farklı amaca sahiptir ve buna bağlı olarak yüklenmenin karakteri de farklıdır. Bura­da usule göre hareket etmek geçerli gözükmektedir. Öyle ki metodolojik ölçümler karışık bir doğası olan pratiğe dönük amaçlara yöneltilmiştir.

Antrenman metotlarının tablo 3, 4 ve 5'deki sistematik düzenlemesi çok sayıda kom­binasyonlar ve varyasyonlarda yanlışlığı önceden hazırlamasına rağmen hiçbir şekilde karışık antrenman prosedürlerini içermez. Bu düzenlemede kombine edilmiş antrenmanlar, yeni karışım antrenmanlar ve antrenmanlarda değişimler oluşur. Yüksek perfor­mans antrenmanında bunların önemi giderek daha da artmaktadır. Sonuç olarak, tablo­da özetlenen antrenman metotları sadece farklı antrenman amaçları için seçim sunmak­tadır.

Aşağıda 3, 4 ve 5. tablolara materyal olması için açıklayıcı kısa yorumlar sunulmuş­tur:

Kuvvette dayanıklılık ve süratte dayanıklılık gibi karışık kapasiteleri içeren dayanıklı­lıkta sadece süre tutulan aralık antrenman metodu prensiplerinin doğruluğu kanıtlanabi­lir. Burada hedef tam olmayan toparlanmalarla yorgunluğu oluşturmaktır. Bu sayede oluşacak yorgunluk birikimi yüklenme hacmindeki azalmayı zorlamayacaktır.

Tasarlanan kısa, orta, uzun aralıklarla (İntervallerle) yüklenmeler antrenmanlarda uygulanmaktadır Antrenmanın etkisinin değiştirilmesi sebebiyle daha uzun tek aralıklı (interval) yüklenmelerde süreye dayalı aralık antrenman metodunu daha az geçerlidir.

Buhrie (1985) ve Martin ve ark (1991) birbirine yakın bir ifade ve kuvvette dayanıklılık kavramını belli zaman diliminde itiş seviyesinde bir azalmaya yol açmadan itme kuvveti uygulama kapasitesi olarak tanımlamıştırlar. Burada uğraşılan nokta maksimalin %30 al­tındaki bir şiddet seviyesinde yorgunluğa direnç göstermedir. Bu seviye ve yüklenmenin süresi baskın olarak anaerobik laktasit enerji desteğine dayanmaktadır. Daha uzun ve daha düşük kuvvet yüklenmeleri (maksimalin %30 altındaki) yapılan antrenmanı artan aerobik enerji desteği altında dayanıklılık yüklenmelerine çevirdiğinden kuvvette daya­nıklılık olarak görülemez.

Süratte dayanıklılık 2 dk'nin altındaki maksimal yada submaksimal şiddette sergile­nen kısa sürat performansındaki sürat kayıplarını minimal düzeyde tutma kapasitesi ola­rak açıklanmaktadır. Grosser (1991) 8-12 sn arası sürat performanslarını (submaksimal) ayırmaktadır. Martin ve ark. (1991) 30 sn maksimal şiddette sergilenen performansı sprintte dayanıklılık ve 120 sn'ye kadar submaksimal şiddette sergilenen performansla­rıysa süratte dayanıklılık olarak açıklanmaktadır. Uygulama sorunu sebebiyle bu ayrım kaldırılmıştır.

Süratte dayanıklılık için kesin sınırları mevcut olup alt sınıflandırması oluşturulmuştur. Sınırlayıcı faktörleri tam olarak açıklanmayan sıklık ve yüksek şiddette dayanıklılık per­formansı üzerinde ise çalışılmaktadır.

Tekrar antrenmanı prensibi farklı pek çok kondisyonlanma antrenmanları için uygun­dur. Fakat, tekrar antrenmanında şiddetin yüksek ve daha yüksek yüklenmeye tam ola­rak dayanmadığı sanılmaktadır.


 


FİZİKSEL

METODOLOJİK

ANTRENMAN

OZELLİKLER

ANTRENMANIN

KAPASİTE

ANTRENMAN

METOTLARI

 

 ÖZEL ETKİSİ

DAYANIKLILIK

Aralıksız (continuous)

Aralıksız (continuous) dayanıklılık

Kesintisiz olarak düşükten orta yüklenme şiddetine

Temel aerobik dayanıklılık

 

Prensip

-yaygın

Yüksek hacimler

regenarasyon­

 

(toparlanma-

-yoğun

Yüksek şiddet,

(yenilenme),

 

 sız)

 

Orta hacim

metabolizması

 

 

 

 

Özel aerobik dayanıklılık

 

 

 

 

artan V02max,

 

 

 

 

Artan glikojen metabolizmasi

 

 

Değişken dayanıklılık

Şiddette planlanmamış

Anaerobik performans­taki

 

 

metodu

değişiklikler

ek gelişimle aralıksız

 

 

-fartlek

Sistematik şiddet

dayanıklılık antren­manının

 

 

-değişken metot

değişiklikleri

aynısı

 

Aralıklı (interval) prensip

Yaygın interval metodu

Orta şiddet, yüksek

Özel aerobik ve kimi

 

(Tam olmayan toparlanmalar)

-kısa intervalli yüklenmeler

hacimler

olarak ta anaerobik da­

 

 

orta intervalli yüklenmeler

-15 sn’den 1 dk’ya

yanıklılık,enerji sağlan-

 

 

-uzun intervalli yüklenmeler

-1dk'dan 2dk'ya

Masını tekrar düzenlemek

 

 

 

 

için kapasite, laktat

 

 

 

 

telafisi, V02max'ın artması­

 

 

Yoğun interval metodu

Yüksek şiddet, orta

Özel aerobik ve kısmi olarak da

 

 

-kısa intervalli yüklenmeler

hacimler

anaerobik dayanıklılık

 

 

-orta intervalli yüklenmeler

-15 sn'den 1 dk'ya

enerji sağlanması tekrar düzenlemek

 

 

-uzun intervalli yüklenmeler

-1dk'dan 2dk'ya

için kapasite, laktat toleransı

 

 

 

-2 dk üzeri

glikolitik en­zimlerin

 

 

 

 

aktivasyonu

 

 

Tekrar metodu

Yüksek şiddet, sınırlı

Branşa özel anaerobik

 

 

-kısa tekrarlı yüklenmeler

orta hacimler

ve kısmi olarak ta aero­bik

 

 

-orta tekrarlı yüklenmeler

-15 sn'den 1 dk'ya

dayanıklılık, enerji

 

 

uzun tekrarlı yüklenmeler

-1 dk'dan 2dk'ya

sağlamadaki artış, laktat telafisi

 

 

 

-2 dk üzeri

laktat toleransı

 

 

 

 

glikolitik enzimlerin ­

 

 

 

 

aktivasyonu

Tablo 3. Dayanıklılıkta temel kondisyonlanma, kondisyonlanmanın özellikleri ve antren­manda oluşacak etki için prensip ve metotlar.


 

 

FİZİKSEL

METODOLOJİK

ANTRENMAN

OZELLİKLER

ANTRENMANIN

 

KAPASİTE

ANTRENMAN

METOTLARI

 

ÖZEL ETKİSİ

KUVVET

Maksimal Kuvvet

Tekrar prensibi

(tam toparlanmalarla)

Hipertropi metodu

 

 

 

Yüksek ve maksimal

Uygulama metodu

 

Eksentrik metot

 

 

Izometrik metot

 

 

Piramit metodu

-normal piramit

-azaltılmış piramit

-çift piramit

Uygulama hızi yavaşlayıncaya kadar orta yükler ( maksimal kuvvette tekrarlı setler)

Maksimal ve submaksimal

yüklenmeler, hızlı ve patlayıcı tarzda tekrarlı set

Süpermaksimal yüklenmeler,

yavaş ve tekrarlı setler

5-10 sn arasında maksimal

statik kasılmalar

 

Değişik yüklenmeler, değişik

tekrarlar ve setler

Orta hacimde ortadan yükseğe doğru yüklenmeler

Sınırlı hacimli orta yüklen­

meler

Orta hacimli ortadan yükseğe doğru yüklenmeler

Kastaki çapraz

bölgelerin gelişmesi

 

 

Kas igi ve kaslar

koordinasyonun are,

gelişi­mi

Maksimal uygulama

metodunda olduğu gi­bi kas fibril el­imi

Statik kassat kuvvet,

kassal gelişim, kaslar

arası koordinasyon

Hipertropi ve maksimal uygulama metot­larında olduğu gibi değişime uyum

 

Süratte kuvvet (patlayıcı)

Tekrar prensibi (tam)

Süratte kuvvet metodu

 

 

 

Spora özel süratte

Kuvvet metodu

-analiz edilerek

-yapay olarak

-değişken

Sınırlı yüklenmeler, hızlı ve

patlayıcı tarzda orta tekrarlı

setler

 

Branşa özel egzersizlerin

Hızlı ve patlayıcı tarzda

uygulanması

Müsabaka yüklenmesi

Yavaş artan yüklenme

Değişik yüklenme

Kas içi, ve kaslar arası sinirsel uyarı gelişimi, gelişen sürate bağlı olarak kuvvette geli­şim

Branşa özel yüklen­meyle

Kas içi ve kaslar­

arası sinirsel uyan gelişimi, kasılma hızında gelişim

Değişen sinirsel uyarıya uyum

 

Reaktif Kuvvet

Tekrar prensibi

(tam)

Pliometrik metot

Orta yüklenmeyle (vücut

ağırlığı) sinirlenmiş eksentrik - konsentrik ve patlayıcı tarzda kuvvet alıştırmaları; derinlik sıçraması, sıçrama

ve atlama alıştırmaları, reaktif atışlar gibi

 

Kas içi ve kaslar arası

sinirsel uyarı gelişimi,

optimal gerilme-kısalma döngüsü gelişimi

 

Kuvvette dayanıklılık

Tekrar prensibi (tam)

Kuvvette dayanıklılık metodu

Orta yüklenmeler, yorgunluk

oluşuncaya kadar toparlan-

mali yavaş tekrarlı setler

yüklenmeler, yorgunluk

Anaerobik kuvvet

performansında yorgunluğa direnme­

kapasitesi, anaerobik enerji desteğinin gelişimi, laktat toleransı

 

 

 

Interval prensibi (tam olmayan Toparlanmalar)

Kuvvette dayanıklılık metodu II

çok tekrarlı set arası yaklaşık 1 dk toparlanmalı, yorgunluk oluşuncaya kadar yavaş ve sınırlı yüklenmeler

Kuvvette dayanıklılık metodu I, toparlanma I ve toparlanma kapasiteleri

 

Patlayıcı Kuvvette dayanıklılık

Tekrar prensibi (tam toparlanmalarla)

Spora özel kuvvette dayanıklılık metodu)

Kuvvet azalıncaya kadar branşa özel optimal kuvvet çalışması (atlamalar, atmalar, darbeli tepmeler vb.)

Kuvvette dayanıklı1ık metodu I ve II'de olduğu­ gibi kuvvetin korun­ması, gecikmiş programlanmış yorgunluk.­

 

 

Tablo 4. Kuvvette temel kondisyonlanma, kondisyonlanmanın özellikleri ve antrenmanda oluşacak etkiler için prensip ve metotlar.


Tablo 5. Surat ve hareketlilikte temel kondisyonlanma, kondisyonlanmanın özellikleri ve antrenmanda oluşacak etkiler için prensip ve metotlar.

FİZİKSEL

METODOLOJIKKK

ANTRENMAN

ÖZELLİKLER

ANTRENMANIN

KAPASİTE

ANTRENMAN

METOTLARI

 

ÖZEL ETKİSİ

SÜRAT

Tekrar prensibi

Maksimal kasılma

7 sn’ye kadar en yüksek

Anaerobik sürat yük-

Anaerobik sürat yük-

 

(tam toparlanmalarla)

sürat metodu

şiddette yüklenme

lenmeleriyle sinirsel

 

 

 

 

uyarı gelişimi ve rahat­

 

 

 

 

lama kapasiteleri

 

 

Sinirsel uyan metodu

Koordinasyon alıştırmaları

Değişik koordinasyon

 

 

 

-tepe aşağı

talepleri ve değişken­

 

 

Koordinasyon metodu

-Çekme koşulan

lerde sinirsel uyarı ge-­

 

 

 

-yardımlı atlamalar

lişimi ve rahatlama ka-­

 

 

 

 

pasiteleri

Süratte kuvvet

Tekrar prensibi

Süratte kuvvet metodu

Süratte kuvvet ve reaktif

Süratte kuvvet ve re­-

 

(tam toparlanmalarla)

 reaktif kuvvet

kuvvet metotlarında olduğu

aktif kuvvet metotla-­

 

 

metodu

gibi

rındaki gibi

 

 

Aşırı yükleme metodu

Koşula direnme alıştırmaları

-.Artan dirençler altında

 

 

 

-tepe yukarı koşu

hareket süratinin art-­

 

 

 

-ilave yüklerle alıştırmalar

ması,kas içi ve kaslar

 

 

 

-çekme direncine karşı eg-

arası sinirsel uyarının

 

 

 

zersizler

Gelişmesi

Süratte

Tekrar ve interval

Süratte dayanıklılık

Yorgunluk süratine ulaşınca-

Sürat performans!nda

Dayanıklılık

prensipleri

metodu

ya kadar yoğun surat alıştır-

yorgunluk direncinin

 

 

 

maları

gelişimi, gecikmiş

 

 

 

 

programlanmış yor­

 

 

 

 

gunluk, anaerobik

 

 

 

Yoğun aşırı mesafe yüklen-

enerji desteğinin geli­

 

 

Çok fazla mesafe

meleri, antrenmanın duru-

şimi, laktat tolerans!

 

 

metodu

muna göre toparlanmada

 

 

 

 

azalma

 

Reaksiyon sürati

Tekrar prensibi

Reaksiyon metodu

Farklı görsel ve eğitsel sin-

Reaksiyon ve tahmin

 

(tam toparlanmalarla)

 

yallere reaksiyon

zaman!n!n gelişimi

 

 

Tahmin metodu

 

 

 

 

 

Hareketli objelere reaksiyon­

 

 

 

 

lar (topa, rakibe vb. karşı

 

 

 

 

kompleks reaksiyon)

 

HAREKETLILIK

Tekrar prensibi

Dinamik gerdirme

Dinamik gerdirme (esnek)

Aktif ve pasif hareket­

 

(tam topartanmalarla)

metodu

 

lilik gelişimi, kassal

 

 

 

 

dengesizlikten karçın­

 

 

Statik gerdirme me-

Statik gerdirme (tutma)

ma, sakatlığın engel­

 

 

totları

 

lenmesi

 

 

-esnetme metodu I

 

 

 

 

-esnetme metodu Ü

 

 

 

 

(PNF gibi)

 

 

FİZİKSEL KAPA-

Müsabaka prensibi

Yarışma ve kontrol

Müsabaka performansları,

Kompleks branşa özel

SİTELERİN TÜ-

 

metodu

Müsabakanın talep ettiği

dayamklı1ık kapasitesi,

 

 

benzer yüklenmeler

işlevsel potansiyeli

 

 

 

 

sonuna kadar kullan­

 

 

 

 

ma

 

Kaynak: Terminology and Differentiation of Training Methods. Modern Athlete and Coach. 1997; 35 (1): 15-21.

 

Yayına Hazırlayan : Nagihan ESEN